آسانسور باربر

با توجه به انوع بار از قبیل مصالح ساختمانی، کارگاهی ، مواد غذایی، اجناس و قطعات بسته بندی شده، این قبیل آسانسورها با دسته بندی زیر قابل ارائه می باشند.