ایرانی

  • بهران

موتورهای گیربکسی بهران ساخت ایران در قدرت های ۵٫۵kw و ۶٫۱kw و ۷٫۳kw قابل ارائه می باشند.

  • الکو

موتور گیربکس الکو ساخت ایران  در قدرت های ۵٫۵kw و ۶٫۱kw و ۷٫۵kw قابل  ارائه می باشند.

  • الکمپ تبریز

موتور گیربکس الکمپ تبریز ساخت ایران در قدرت  ۵٫۵kw قابل ارائه می باشد.

  • یاران

موتورهای آسانسور یاران ساخت ایران در قدرت های ۵٫۵kw و ۷٫۵kw قابل ارائه می باشند.