گیربکسی

  • گیربکسی

بر اساس نیاز کارفرما و شرایط پروژه استفاده از این نوع اسانسور توصیه می شود.