مشاوره

واحد طراحی و مهندسی:

مشاوره و طراحی آسانسور توسط دپارتمان طراحی و مهندسی این شرکت متشکل از مهندسین و متخصصین با تجربه، ارائه دهنده مشاوره های فنی، نقشه های مورد نیاز اجرائی آسانسور و محاسبات جهت بهره برداری بهینه کارفرما از فضای موجود ساختمان از ابتدا تا انتها با شما خواهند بود.

همراهی تا تحویل کامل و اخذ گواهی استاندارد از مسئولیت های دپارتمان طراحی- شرکت فنی مهندسی شرکت فرازان صنعت صعود می باشد.

واحد طراحی و مشاوره شرکت فرازان صنعت صعود پس از بررسی نسبت به نوع کاربری ساختمان و فضای موجود در پلان همواره تا پایان پروژه و تاییدیه  اخذ استاندارد آسانسور و مشاوره و طراحی جهت بهترین استفاده را از فضا به لحاظ زیبایی شناختی و فنی همراه شما کارفرمای محترم خواهد بود.