درب لولایی

لولایی: این درب ها در عرض های بازشو ۷۰ و ۸۰ و ۹۰ سانتی متر یا سفارشی قابل ارائه می باشند.

  •     ساده و سبک

 

  • طرحدار و سنگین